Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling
i Foreningen af Healingsterapeuter

Tirsdag den 12. marts kl. 19 på Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning (se nedenfor)
 3. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab. (se nedenfor)
 4. Klagenævnets beretning.
 5. Indkomne forslag.Har du et forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, så skal foreslaget sendes til post@healingsmassage.com senest 14 dage før generalforsamlingen.

  Jørgen Warming foreslår vedtægternes §8, stk. 1 ændres fra:
  Bestyrelsen har 5 medlemmer, samt 2 suppleanter.
  Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der i ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 2.
  til:
  Bestyrelsen har 3-5 medlemmer, samt 2 suppleanter.
  Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Hvis flere end 2/3 af bestyrelsen er på valg, vælges 2 medlemmer for 2 år, øvrige medlemmer for 1 år.
  Samtidig foreslås et nyt punkt 6 tilføjet:
  Stk 6. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 6. Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.Der skal vælges tre medlemmer til bestyrelsen for to år.
  Bjarne Schou, June Ottosen og Merete Godsk er på valg. Alle modtager genvalg.

  Der skal vælges 2 suppleanter, valgt for 1 år.

 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet.Der skal vælges 1 medlem for to år til klagenævnet.

  Inga-Clara Lepke modtager genvalg.

  Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.

 9. Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor.Der skal vælges to interne revisorer.
 10. Eventuelt.

Godkendelse af referat.

Bestyrelsens beretning for året 2018

Vi i bestyrelsen har haft et spændende år til gavn for vores medlemmer. Hjertelig tak til alle for en aktiv indsat. En særlig tak til alle de nøjsomme terapeuter som har vist interesse for foreningen.

Foreningen tæller ved denne generalforsamling 91 medlemmer. Vores økonomi i foreningen ser fornuftig ud og der er stadig et lille overskud. Forsikringerne for medlemmerne er fortsat en del af kontingentet.

Efteruddannelser. Vi har godkendt flere og også fundet nogle ej egnet til at indgå under Foreningen af Healingterapeuters værdier. Det er altid en saglig overvejelse som ligger til grund for vores beslutninger.

Alle som har med samtale og healingmassage, at gøre kan for så vidt indstilles.

Vi vil forsat sikre RAB godkendelse og relevante efteruddannelser for vores medlemmer.

Bestyrelsen har gennem året lagt et stort stykke arbejde i at udbrede kendskabet til Foreningen af Healingsterapeuter.

Dette har vi bl.a. gjort gennem vores nye Facebookside. (facebook.com/healingsterapeuter), hvor der løbende lægges opslag på. Opslagene er flittigt blevet delt af medlemmerne, og bestyrelsen opfordrer stadig alle medlemmer til at dele og “like”, når der kommer nye opslag.

Der er også blevet arbejdet på at finde andre Facebook-grupper, hvor opslagene kan deles. Dette arbejde fortsætter i det kommende år.

Vi har flere forslag til hvordan vi kan forbedre vores Facebook opdateringer og har foreslået opdateringer hver 3-4 uge såfremt der er nyheder som skal kanaliseres ud. Der er indtil videre foreslået 4 emner.

Ønsker alle en spirende forår i lys og kærlighed

Kærlig hilsen

På bestyrelsens vegne.

Karin Midori Nielsen, formand

Regnskab Budget
2018 2018
Indestående i bank, 1-1-2018 100.910,91 100.910,91
Indtægter
Kontingent 2018 83.450,00 76500
Tryg (bonus) 3.394,91 12000
86.844,91 88.500,00
Udgifter
Gebyrer 300,00 3000
Hjemmeside 32.187,50 50000
Generalforsamling 1.148,86 2000
Honorar bestyrelse 12.000,00 10000
Sundhedsstyrelsen 6.245,00 6200
Kørsel 518,00 3000
Diverse 0,00 1000
Forsikring 31.349,58 42000
Foreningscomputer 6.528,00 8000
90.276,94 125200
Indestående i bank, 31-11-2018 97.478,88 64.210,91
Medlemsstatus 01-03-2019
Medlemmer 91 40.950,00
Forsikring 85 29.750,00
RAB 87 8.700,00
I alt 79.400,00
Budget Regnskab
2019 2018
Indestående i bank, 1-1-2019 97.478,88 97.478,88
Indtægter
Kontingent 2019 79.400,00 83.450,00
Tryg (bonus) 3.000,00 3.394,91
82.400,00 86.844,91
Udgifter
Gebyrer 300,00 300,00
Hjemmeside 0,00 32.187,50
Generalforsamling 1.500,00 1.148,86
Honorar bestyrelse 12.000,00 12.000,00
Sundhedsstyrelsen 6.300,00 6.245,00
Kørsel 1.000,00 518,00
Facebook annoncering 10.000,00 0,00
Forsikring 32.000,00 31.349,58
Foreningscomputer 7.000,00 6.528,00
70.100,00 90.276,94
Indestående i bank, 31-12-2019 109.778,88

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]