Referat GF 03.03.2014

Referat af generalforsamling

Mandag den 3. marts kl. 19 på Kursuscenter Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby

1) Valg af dirigent og referent

Helle Thorsted: Dirigent. Referent: Jørgen Warming
Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt.

23 medlemmer var mødt.

2) Bestyrelsens beretning

Se nedenfor
Beretningen blev vedtaget

3) Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Se regnskab og forslag til budget nedenfor.
Der blev stillet spørgsmål til hvorfor Google og annonce budgetterne ikke er blevet brugt.
Regnskab og budget blev vedtaget.

4) Klagenævnets beretning

Klagenævnet havde ingen sager haft og derfor ikke noget at berette.

5) Indkomne forslag

Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt af alle fremmødte:

Stk. 1 Ordinære medlemmer af foreningen kan efter ansøgning til foreningens bestyrelse og indbetaling af det på generalforsamlingen vedtagne RAB registreringsgebyr opnå RAB registrering forudsat at det dokumenteres de har bestået Kildens eksamensmodul i både healingsmassage og samtaleterapi.

De nye vedtægter vil betyde at det vil blive obligatorisk at Kildens Frivillige eksamensmodul skal være bestået før man kan blive RAB godkendt.

§ 7 i vores Regler for god klinisk praksis foreslås ændret til:
Du skal løbende vedligeholde og opdatere din faglige viden ved som min. at følge 50 timers efteruddannelse regnet over en treårig periode. Efteruddannelsen skal være fagligt relevant og godkendt af bestyrelsen. Nyuddannede fritages for kravet om efteruddannelse de første 2 år efter gennemført uddannelse.

Vedtægterne betyder, at du løbende skal efteruddanne dig. Kilden vil udbyde efteruddannelseskurser men du vil også kunne følge efteruddannelseskurser andre steder. Du skal blot sikre dig at bestyrelsens godkender kurset som fagligt relevant.

Timetallet blev diskuteret hvor det blev anført at andre behandler foreninger kræver 35 timer/3 år. Det blev også diskuteret om en gentagelse af et kursus, man har fulgt tidligere kan medregnes. Der blev også stillet spørgsmål ved om Frivilligt eksamensmodul kan medregnes. Bestyrelsen lover at komme med en vejledning og en løbende opdateret liste over godkendte kurser.

6) Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.

Bestyrelsen lægger op til at der i det nye budget vægtes annoncering på Google og en opdatering af hjemmesiden med flere videoer og en professionel tekstforfatter, der samtidig også forfatter små brochurer som behandlerne kan give til klienter.
Der blev stillet forslag til deltagelse på messer f.eks. i Århus / Aalborg hvor Kilden ikke er på messe. Det blev foreslået at medlemmer kan søge om en delvis dækning af udgifterne, hvis den som deltager på messen også har foreningens materialer liggende. Forslag om foreningsrollup til messen.
Det besluttes at fortsætte med uændrede kontingenter: 800 kr. i kontingent, RAB kontingent: 100 kr. Kontingentet inkluderer klientforsikringsdækning.
Behandlere bosiddende i udlandet dækkes ikke af forsikringen og betaler derfor 500 kr. i kontingent og 100 kr. i RAB kontingent.

7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

David Carlsen og Karin Midori genvælges

8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Birtthe Lindner og Helle Thorsted blev valgt

9) Valg af 2 medlemmer til Klagenævnet for 2 år

Arngod Solberg og Susanne Svensson genvælges

10) Valg af 2 suppleanter til Klagenævnet for 1 år

Gitte Hovmand og Gunnar Steinarsson blev valgt

11) Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor

June Ottosen og Ole Flyvbjerg blev genvalgt.

12) Eventuelt

Forslag om at signalere foreningsfælleskab med f.eks. fælles design/logo til foreningen. Kunne også være en fælles kvitteringsblok der så også peger på forsikringsdækning, klagenævn mv. Fælles RAB logo.
Maria Esbensen tilbyder bestyrelsen at give en hånd med praktiske opgaver.
Der efterlyses supervisionsgrupper. Der henvises til opslag på Facebook gruppen.

13) Godkendelse af referat

Referatet blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens beretning
Der har ikke været det helt store udsving i medlemstallet i året der gik. Vi er nu 151 medlemmer. 3 flere end sidste år.
Vi har i året fået lavet en video, som handler om healingsmassage. Der er meningen, at den skal lægges ud på YouTube. Det regner vi med kommer til, at ske i løbet af foråret 2014. i februar skal vi indspille yderligere 2. En om healingsmassage mod hovedpine og en om healingsmassage mod depression
Vi har arbejdet med og få en kollektiv forsikring for alle medlemmer via TRYG. Det har vist sig, at en del medlemmer har valgt og trække sig fordi kontingentet er steget. Vi mener det er til gavn for alle og tager nedgangen som et midlertidigt dyk i medlemstallet. Det vil gøre os mere professionelle på længere sigt.
Der har haft et udvalg til, at se på mulighederne for reklame på f.eks. Busser. Men der er ikke kommet noget ud af det.
Vi har drøftet mulighederne for reklame af healingsmassage og lave en folder om det, hvor man kan købe x antal. Vi tager kontakt med en tekstforfatter og en grafiker, som kan hjælpe os med tekster og design af klientfoldere og annoncering. Det vil begrænse sig til kun og være annoncering på Google.
Der har hen over sommeren været et medlem som har haft problemer med SKAT, når der blev masseret ude. Vi har været i stand til, at hjælpe medlemmet.
Kærlig hilsen
Karin Midori Nielsen