Referat GF 04.03.2013

Referat af Generalforsamling

Mandag d. 4. marts 2013 kl. 18.30 på Kursuscenter Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby

Referat:

23 medlemmer er tilstede + 2 fuldmagter

1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Ole Flyvbjerg Referent: Jørgen Warming

2) Bestyrelsens beretning

Formanden Karin Midori gav beretning, se nedenstående

3) Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Kassereren Bjarne Schou gennemgår regnskabet.

4) Klagenævnets beretning

Formanden konstaterer at der ikke har været klager.

5) Indkomne forslag

Forslag om kollektiv ansvarsforsikring (Jørgen Warming)

Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for, 3 stemte blank.

Det blev i debatten fremhævet at forsikring ville være vigtig for foreningens professionalisme.

Forslag om annoncering på busser (June Ottosen)

Finder det vigtigt at vi fortsat bruger meget på annoncering. Foreslår bus og tog annoncer som nye mulgheder, f.eks. at tage et område ad gangen hvor medlemmerne samtidig giver tilbud på annoncering. Bestyrelsen påpeger at der næste år er afsat penge til indspilning af video og google optimering.

June Ottosen, Bente Plesnow , Ida Sloth Bonnevie danner en arbejdsgruppe, der kommer med input til bestyrelsen.

6) Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer

Nyt kontingent: 800, RAB kontingent 100 kr. Kontingentøgningen dækker 300 kr af de 371 kr forsirkingen koster.

Til budgettet:

Kontingentet øges med i alt 45.000 kr.

Der afsættes 56.000 kr til forsikring.

Der afsættes 84.000 kr til annoncering.

Her ud over uændret i forhold til det for foreslåede.

7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er:

Bjarne Schou – genvælges

Jørgen Warming – genvælges

Tulla Dalsgaard nyvælges

8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Bente Plesnow, Kristina Solberg Webb vælges

9) Valg af 1 medlem til Klagenævnet for 2 år

Inga-Clara Lepke – genvælges

10) Valg af 2 suppleanter til Klagenævnet for 1 år

Irene Lundbjerg Larsen, Ida Sloth Bonnevie vælges

11) Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor

June Ottosen og Ole Flyvbjerg vælges

12) Eventuelt

Simon Simonsen foreslår foredrag – vil selv komme med input til bestyrelsen. Der opfordres til at andre medlemmer giver input.

Irene opfordrer til at der søges forhåndsgodkendelse af momsfradrag hos Skat.

13) Godkendelse af referat

Referatet godkendes enstemmigt.

 

 

Formandens beretning

Vi har haft to gode Foredrag i Foreningen det ene foredragsholder var med Irene lundbjerg Larsen det blev holdt ude. Og det andet Foredrag blev holdt på Kursuscentret Kilden og det var Jens Dybdal. Begge foredrag har været gode, dejlige og Livsgivende.

Vi har drøftet om et ny måde at synliggøre os på vi er blevet enige om at øge synligheden med en video på YouTube og vi har besluttet os at gøre det i fremtiden. Vi har fået et tilbud fra en. Men prisen var høj, men vi blev enige om at vi selv kan lave det sammen med de filmfolk der hjalp Robert og Bente fra Svanereden (www.coachsage.dk).

Der er kommet et nyt regelsæt fra Skat vedrørende Momsfritagelsen. Vi har drøftet det og Jørgen warming har sendt ud at der vil være et tilbud om en frivillige eksamen sidst i april 2013 på Kilden for at bevare Momsfritagelsen han råder os til at tage imod frivillige eksamen. Vi går en lyser Tid i møde.

Alt i alt er Foreningen samme størrelse fra sidste år og bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret.

Vi vil gerne Hjertelig byde alle nye medlemmer velkommen på Bestyrelsens vegne Formanden.

Karin Midori H Nielsen