Referat GF 24.03.2015

Referat af generalforsamling

Tirsdag den 24. marts kl. 18:30 på
Kursuscenter Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby

 

1) Valg af dirigent og referent

Dirigent:: Inga-Clara Lepke
Referent: Jørgen Warming

18 stemmeberettigede medlemmer, 1 fuldmagt.

2) Bestyrelsens beretning
Formand Karin Midori fremlægger bestyrelsens beretning.
Beretningen godkendes.

3) Kassererens beretning og godkendelse af regnskab
Se regnskab og forslag til budget nedenfor.

Regnskabet godkendes.

Diskussion om budgettet:
Hvad skal vi med annoncering og videoer fremover.
Der er plan om at få en virksomhed til at hjælpe os med at bruge Google optimalt.
Bestyrelsen har tanker om at støtte op med brochurer som understøtte videoerne.
Og koble filmene sammen med annoncering.
Der har været arbejdet med det i bestyrelsen, men det er blot ikke færdiggjort.

4) Klagenævnets beretning

Klagenævnet har haft en henvendelse fra bestyrelsen, som spurgte om klagenævnet ville behandle klager over bestyrelsens afgørelser omkring efteruddannelse. Dette afviste klagenævnet under de nuværende regler, men det anbefaledes at de etiske regler ændredes så dette blev muligt.

5) Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændring

Forslag stillet af Tulla Dalsgaard:

Som vedtægterne er i dag kan de 50 timers efteruddannelse sammenstykkes af flere korte kurser. Selv om hver uddannelsesdel skal kunne godkendes af bestyrelsen ligger der en risiko for at f.eks. et dagskursus ikke kan nå samme faglige niveau som et samlet 50 timers forløb.

Det foreslås derfor følgende ændring af de etiske reglers §7:

§ 7 Du skal løbende vedligeholde og opdatere din faglige viden ved som min. at følge 50 timers efteruddannelse regnet over en treårig periode. Efteruddannelsen skal være fagligt relevant og godkendt af bestyrelsen. Nyuddannede fritages for kravet om efteruddannelse de første 2 år efter gennemført uddannelse.

Ændres til

§ 7 Du skal løbende vedligeholde og opdatere din faglige viden ved som min. at følge 50 timers efteruddannelse regnet over en treårig periode. Et kursus skal strække sig over min. 50 timer, være fagligt relevant og godkendt af bestyrelsen for at kunne tælles med som efteruddannelse. Nyuddannede fritages for kravet om efteruddannelse de første 2 år efter gennemført uddannelse.

 

Forslaget afvises med stemmerne 2 for og 14 imod. 2 undlod at stemme. Ændringer i de etiske regler kræver at 2/3 af de fremmødte inkl. fuldmagter stemmer for.

 

Bestyrelsen og klagenævnet foreslår at det fremover skal være muligt at klage til klagenævnet over           bestyrelsens afgørelser omkring godkendelse af efteruddannelse.

Ved en fejl er dette forslag ikke blevet rundsendt. Da der er tale om en mindre ændring, som både bestyrelse og klagenævn støtter, anbefaler bestyrelsen at forslaget godkendes, selv om den formelle indsendelsesfrist ikke er overholdt. Som understøttelse til dette anføres at  beslutningen om at stille dette forslag fremgår af referat af bestyrelsesmøde 2. december 2014.

Det foreslås følgende tilføjelse til de etiske reglers §7
Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for klagenævnet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. I respekt for, at forslaget ikke var indsendt rettidigt opfordres medlemmerne til at give besked, hvis de ikke kan godkende dette.

 

6) Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.

Nuværende kontingent:

Medlemmer dækket af forsikring: 800 kr.
Medlemmer, der ikke kan opnå forsikringsdækning (autoriserede sundhedspersoner og udenlandske medlemmer samt studie medlemmer): 500 kr.
RAB kontingent: 100 kr.

Det diskuteres om kontingentet skal nedsættes med henseende til det store opsparede beløb.

Forslag:

Nedslag med 300 kr:  1 stemme for.
Nedslag med 100 kr. 17 stemmer for
Uændret kontingent – forslaget bortfalder

Det vedtages at grundkontingentet nedsættes 100kr_

Nye kontingenter
Medlemmer dækket af forsikring: 700 kr.
Medlemmer, der ikke kan opnå forsikringsdækning (autoriserede sundhedspersoner og udenlandske medlemmer samt studie medlemmer): 400 kr.
RAB kontingent: 100 kr.

 

 

7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Jørgen Warming, Tulla Dalsgaard og Bjarne Schou er på valg
Bjarne modtager genvalg. Genvælges med applaus
Jørgen fortsætter gerne som administrator men træder ud af bestyrelsen
Tulla Dalsgaard genvælges med applaus
June Ottosen vælges med applaus

8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Bente Plesnow vælges

Ole Flyvbjerg vælges

9) Valg af 1 medlem til Klagenævnet for 2 år

Inga-Clara Lepke genvælge.

10) Valg af 2 suppleanter til Klagenævnet for 1 år

Gitte Hovmand
Gunnar Steinarsson

11) Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor

Jørgen Warming
Simon Simonsen

12) Eventuelt

Simon:  Forslag om et foredrag af Peter Kofoed om spirituel kropsterapi. Forslaget gives videre til bestyrelsen.
Bente: Behov for sparring og netværk førte til dannelse af forening af naturmedicinske behandlere med nu 30 medlemmer. God energi – og god reklame for det vi kan.
Ole: Opfordrer medlemmer til at linke til YouTube videoer – eller blot til foreningen.
Opfordrer også til deling af videoer på Facebook mv.
Bente: Fast beskrivelse som medlemmer kan bruge når de er medlemmer af foreningen.

13) Godkendelse af referat

Referatet godkendes enstemmigt.

 

Budget 2015
Indtægter
Indestående bank inkl. hensættelse
i 2010 på 50.000

kr. 222.229,95

Kontingent

kr. 58.000,00

Forsikringskontingent

kr. 41.400,00

RAB kontingent

kr. 12.700,00

Rente

kr. 0,00

Total

kr. 334.329,95

Udgifter
Google

kr. 100.000,00

Porto

kr. 3.000,00

Bestyrelsesmøder

kr. 1.000,00

Hjemmeside

kr. 10.000,00

Generalforsamling

kr. 1.000,00

Honorar bestyrelsen

kr. 10.000,00

Sundhedsstyrelsen

kr. 6.000,00

Kørsel

kr. 3.000,00

Video

kr. 10.000,00

Diverse

kr. 3.000,00

Forsikring

kr. 48.000,00

Annoncer

kr. 72.000,00

Total

kr. 267.000,00

Bank (inkl. reserve på 50.000)

kr. 67.329,95

 

 

Bestyrelsens beretning

Der Årsberetning 2014

Vi har i bestyrelsen haft et godt beriget 2014 vi drøftet mange dejlige temaer så som visdommen kilde  om Healingmassage den første er en intro om Nakke og Hovedpine samt migræne spændinger , der kan en give skøn og dybt afspændende  kropslig massage  der forløser bevægelser eller fastlåst -arbejdes stillinger og stress bekymringer  at komme tilbage i balance i sindet og sjælen og hele kroppen.

Det er også blevet til en film om healingmassage om depression  i tro håb og over sorgen over dødsfald mobning depression og healingmassagen  og samtalen kan hjælpe  dig med  håb og hjælpe dig med at komme  tilbage i omsorg dybte skabe lysten til at komme tilbage til at mærke dig selv livsmod og styrke for at komme tilbage i lyset og kærligheden  filmene  som er blevet optaget og er kommet you-tube.

Vi har haft møder om at hvor vidt hvor lang tid filmenen skulle indeholde og det viser sig at der blevet set ca 800 afspilninger af filmene vi haft workshop tilbud fra medlemmer  om vi kunne godtage de tilbud der kommet ind til os og vi har  i fællesskab besluttet os i bestyrelsen at tage dem der hvad fokus på om emnet af healingmassage og mindfuldness og vi talt om at lave nogle brochure der omhandler og samtale og healingmassage og drøftet om at komme højre på synligheden på Google i det store hele har vi frivilligt lavet nogle gode indput til hvad vi kan gøre for at få mere synlighed i cyber space.

Vi har også drøftet om at kontingentet skulle blive mindre for alle vores medlemmer ellers har det været et godt og glædelig år vores medlemstal er det sammen som sidste år og der kommet flere nye til det gror og spire og vi vokser i fællesskab og kommer  en lysere foråret i møde i lysere og bedre nytid rene og lysere energier I tro håb fred lys og i kærlighed .

Skrevet af Formanden af Foreningen af Healingsterapeuter

Med kærlig hilsen

Karin Midori Hertzmann Nielsen