Referat GF 27.03.2012

Referat af generalforsamling i Foreningen af HealingsTerapeuter

Tirsdag d. 27. marts 2012 kl. 19.00
på Kursuscenter Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby


Dagsorden for generalforsamlingen

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning

3) Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

4) Klagenævnets beretning

5) Indkomne forslag

1)
Vi vil gerne have en diskussion omkring hvordan medlemmerne ønsker foreningen.
Skal der bare være en forening for at opretholde vores RAB status eller ønsker vi en aktiv forening, med fx foredrag, indsats på at synliggøre foreningen i medier osv.
Da foreningen fungerer på frivillig basis, vil dette også handle om, hvilken indsats vi er villige til at lægge i foreningen.

2)
Diskussion omkring hvormeget vi skal promovere foreningen i medierne, på google.
Forslag fra bestyrelsen er bl.a. en video på vores hjemmeside omkring healingsmassage og evt. på youtube
Ny hjemmeside med samtaleterapi
En søgeordsoptimering på hjemmesiden
En journalist eller tekstforfatter til at formulere teksten på healingsmassage.com-siden
Foreningen skal stå på helsemesser og udbrede kendskabet til healingsmassage og foreningen, evt. nedsættes en arbejdsgruppe på generalforsamlingen.

6) Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer

7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er:
Karin Midori Nielsen
Irene Lundbjerg Larsen – ønsker ikke genvalg

8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

9) Valg af 2 medlemmer til Klagenævnet for 2 år
På valg er:
Susanne Svensson
Mickal Andersen – kan ikke genvælges

10) Valg af 2 suppleanter til Klagenævnet for 1 år

11) Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor

12) Eventuelt

13) Godkendelse af referat

 

1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Kim Borgstrøm
Referent: Jørgen Warming

Mødet konstateres lovligt indkaldt.
Der er mødt 22 medlemmer.
2) Bestyrelsens beretning
Karin Modori gennemgik hovedtræk i bestyrelsens arbejde, herunder overvejelser omkring synliggørelse af foreningen og de afholdte foredrag.
Bestyrelsen har gennemgået medlemmernes hjemmesider for korrekt brug af RAB titlen.
Vi glædes over at foreningen nu er kan RAB godkende inden for samtaleterapi med titlen Samtaleterpeut RAB.
Formandens beretning blev vedtaget enstemmigt.

3) Kasserens beretning og godkendelse af regnskab
Kasseren gennemgår sidste års regnskab punkt for punkt.
Regnskabet godkendes

4) Klagenævnet beretning
Klagenævnet har ingen sager haft til behandling.

5) Indkomne forslag
Diskussion omkring hvordan medlemmerne ønsker foreningen.

Det blev besluttet at føre indholdsreferat af diskussionen.

David foreslår deltagelse på messer med mulighed for prøvebehandling.

Christina mener det må være op til hver enkelt at være med på messe.
Men synes det kunne være spændende med Youtube video med folks oplevelse af healingsmassage.
Lavet af professionelle.
Spørger om det ser ud til at annoncering har båret frugt.

Karin: Vi føler ikke annoncerne har givet afkast nok.

David: Messedeltagelse skal være en generel eksponering af forening med uddeling af materiale mv. Facebook vil kræve mere aktiv opfølgning hvor nogle vi laver løbende input.

Jane: Synes annoncering i Psykologi og Ud og se kunne være en mulighed. Hvor Lime måske er for poppet.

Christina:  Synes der er nogle helt klare etiske udfordringer i at lave prøvebehandlinger på en messe, hvor der ofte er meget sårbare mennesker.

Bjarne: Peger på at vi har brugt Psykologi uden at vi har kunnet se et tydeligt signal.
Foreningen skal ikke annoncere for den behandler der står på standen men for foreningen.

June: Det vigtigste for mig er at nå ud til så mange forskellige mennesker som muligt.
Reklamering i busserne / offentlige transport midler.
Lave artikler til f.eks. Ud og se.
Ang. messe så kunne det være en mulighed at have et lokale væk for messeområdet, hvor der kunne skabes en bedre energi.

Karin: Er holdt op med at reklamere i lokal aviser fordi det ikke har givet klienter. Men har oplevet at det har virket, når en klient lægger en udtalelse frem på en hjemmeside. Det kunne fint overføres til Youtube. Det første klienter tænker, det er hvad giver det mig.

Jane: Synes det giver god mening at samannoncere med Kilden.

David: Forestiller sig to deler brrochurer, to behandler. Der vil i praksis ofte være en geografisk faktor som gør at det ikke vil være den enkelte behandler der får reklamen. Det vil jo også være en behandler der trækker en dag ud af kalenderen.

Inga-Clara: Vi laver gratis intro-aftener her på Kilden men en lille healingsøvelse. Det kunne jo også være en mulighed for medlemmerne at gøre rundt omkring at holde intro-aftener.

Jørgen: Det kunne være en muilighed at lave en tilpasset behandling på samme måde som vi på Kilden laver en tilpasset healing på introaften.
Det kunne være en mulighed at ansætte en tekstforfatter til at lave små pressemeddelelser som medlemmerne kunne gå videre til f.eks. lokal aviser med.

Bente: Har prøvet lave korte prøvebehandlinger på messe med godt resultat f.eks. på en stolemassagestol. Oplever dette har været uden at sætte etik over styr.
Hvis healingsforeningen skal gå ind i det, så er det for at fortælle om at der er behandlere i hele landet, få begrebet udbredt.

Preben: Inviterede klienter ind til Kildens introaftener. Har haft stor betydning, at de på den måde har fået en fornemmelse af behandlingen.

Karin M: Dejligt med så megen engagement. Det drejer sig om at komme ud med budskabet, det handler om synlighed.

David:  Foreslår at Kilden laver en model for en kortere udgave af healingsmassage så det kunne være en supplerende mulighed (1 time)

Ole:  Mulighed med en lille stand på messe hvor vi fortæller og uddeler og så udnytte muligheden for at lave workshop/foredrag på en messe.
Måske kan vi udvikle en model af massagen som vi også ville kunne brug på en messe.

Tulle: Mulghed at give en bonus f.eks. som gratis medlemskab for deltage på messe.

Jane: Opfordrer til at bruger Prebens ide.

Jørgen: Hører til hvor mange der ville være villige til at bruge en dag på en messe.
Der er stor tilslutning blandt de fremmødte.

Kim: Hvem kunne tænke sig at være med i en arbejdsgruppe:
Preben, David, Karin T. Ole, Bente, Zippi.

Bestyrelsen behandler på sit første møde om vi skal satse på at deltage på messer og giver i givet fald bolden videre til arbejdsgruppen.

Jane vender tilbage til hvor stor tilbagemelding forneningen oplever f.eks. i forhold til foredrag, set i forhold til hvad vi vil med foreningen.
Jørgen fortæller om overvejelser omkring foredrag skal have relevans for healingsmassører.

Christina: Det vigtigste at synliggøre healingsterapien så bredt som muligt. Vigtigere end foredrag. En fin ide, men synes det udadvendte er vigtigere.

Tulle: Hvar har foreningen haft for tiltag tidligere.

Jørgen: Ud over foredrag nyhedsbreve og tidligere supervisionsgrupper

Arngod: Mad før generalforsamling giver en god samling og mulighed for socialt samvær.
Var en god måde at lære folk at kende på.

Ole: Synes det ville være en god ide – men ikke forbindelse med generalforsamling. En super-lørdag, hvor man kan mødes, dele erfaringer og hygge sig sammen – med eller uden en dagsorden f.eks. fra kl. 10 til 14.

6)  Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.

Det foreslås at annoncering omdøbes promovering.
Budgettet vedtages men bestyrelsen bemyndiges til at overflytte en del af beløbet fra foredrag til promovering.

Kontingent for 2012:
Der blev rejst diskussion af rimeligheden af at RAB kontingentet overstiger de faktisk udgifter for opretholdelsen af RAB godkendelse.
Der blev stemt om 3 modeller:
A: Medlemskontingent: 400 kr. RAB kontingent: 200 kr
B: Medlemskontingent: 500 kr. RAB kontingent: 100 kr
C: Aktive medlemmer: 600 kr/årligt. Passive/studerende: 400 kr.
Der stemtes først om forslag C som det mest vidtgående. Forslaget blev nedstemt.
Herefter stemtes om forslag A og forslag B.
9 stemte for forslag A
11 stemte for forslag B
Forslag B vedtages.
Kontingent for 2012 fastsættes til:
Medlemskontingent (som alle skal betale): 500 kr
RAB kontingent (som RAB godkendte betaler oven i medlemskontingentet): 100 kr.

Budgettet ændres til:
Medlemskontingent, indtægt: 81.000
RAB kontingent, indtægt: 14.000

7)  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
David Carlsen vælges som nyt medlem.
Karin Midori genvælges som medlem.

8)  Suppleanter til bestyrelsen
Preben Riege
Jane Winther

9)  Valg til klagenævn
Arngod Solberg-Web nyvælges
Susanne Svensson genvælges

10)   Suppleanter til klagenævn
Christina Solberg-Web
Bente Plesnow

11)   Valg af to interne revisorer eller en ekstern revisor
June Ottosen
Ole Flyvbjerg

12)   Eventuelt
Inga-Clara opfordre til  at der tilføjes mulighed for billede og supplerende oplysninger om hvert medlem på foreningens henvisningslister. Arngod opfordrer samtidig til at det opdeles i postnummer sortering.

13)   Godkendelse af referat
Referatet blev oplæst og enstemmigt vedtagte.

 

/ Referent: Jørgen Warming
/ Dirigent: Kim Borgstrøm