Referat GF 28.03.2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Referat af generalforsamling i Foreningen af Healingsterapeuter

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Referat af generalforsamling i Foreningen af Healingsterapeuter

28. marts 2017 kl. 19 på Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby

 1. Valg af dirigent og referent.Inga-Clara Lepke blev valgt som dirigent
  Jørgen Warming blev valgt som referent
 2. Bestyrelsens beretning.
  Formanden, Karin Midori, fremlægger bestyrelsens beretning.
  Se beretning nedenfor.Mette Bernt fra Public Funk har nu fået hjemmesiden – næsten – færdig.
  Så den nye version er nu på nettet: healingsmassage.com

  Foreningen har aktuelt 89 medlemmer.

 3. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.Bjarne fremlægger regnskabet og gør her opmærksom på, at den nye hjemmeside endnu ikke er betalt, hvorfor det beløb, der var afsat i budgettet for 2016, ikke er brugt endnu.Punktet foreningscomputer dækker over udgift til foreningscomputer (som ligger i ”skyen” hos Amazon), betaling for internet domæne og for hosting af hjemmesiden.
  Dette punkt var ved en fejl ikke medtaget i budgettet for 2017.

  Det blev oplyst at indtægterne fordeler sig som følger:
  Kontingent                        kr. 52200
  Klient forsikring               kr. 33600
  RAB kontingent                kr. 11200

  Regnskabet er indsat nedenfor.

 4. Klagenævnets beretning.
  Inga-Clara fortæller, at der ikke har været indgivet hverken klager eller anker, så der er intet at berette.
 5. Indkomne forslag.Forslag fra Jørgen WarmingForeningen har ikke længere medlemmer, der er uddannet på Oasen.

  Derfor foreslår jeg at vi for god ordens skyld sletter vedtægternes §3, stk. 3:

  Stk. 3 Medlemmer med uddannelse fra eller under uddannelse hos Center Oasen bibeholder retten til medlemskab og RAB registrering inden for fagområdet Healingsmassage forudsat at de var medlemmer af foreningen pr. 1. august 2010 og har været medlemmer siden da.

  Nummereringen på de efterfølgende stk. 4 til 8 ændres tilsvarende.

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 6. Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.Det blev vedtaget at ændre kontingentet til:
  Basiskontingent: 450 kr
  Forsikring: 350 kr
  RAB godkendelse: 100 kr.16 stemte for, 1 undlod at stemme, ingen stemte imod. Forslaget er vedtaget.

  Dette betyder en ændring i de forventede indtægter:
  Kontingent                                        kr. 38.700,00
  Klient forsikring                              kr. 28.000,00
  RAB kontingent                                 kr. 8.000,00

  Den forventede udgift til forsikring blev nedjusteret til kr. 30.000 på grund af færre medlemmer.
  Foreningscomputer mv. blev sat til kr. 9.000.

  Samlet giver dette foreningen et forventet årligt rådighedsbeløb på 10.000 kr. som i år indgår i engangsbetalingen for den nye hjemmeside.

 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.Der skal vælges tre medlemmer til bestyrelsen for to år.Bjarne Schou og June Ottosen er på valg. Begge genvælges enstemmigt.

  Merete Godsk vælges enstemmigt.
  Der skal vælges to suppleanter for bestyrelsen for et år.
  Ole Flyvbjerg genvælges og Maria Esbensen vælges, begge enstemmigt.

 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet.
  Der skal vælges to medlemmer af klagenævnet.
  Et medlem for ét år, et medlem for to år.Inga-Clara Lepke genvælges enstemmigt for 2 år
  Helle Adler Thorsted vælges enstemmigt for 1 år.

  Der skal vælges to suppleanter for et år til klagenævnet.

  Marianne Jeppesen og Karina Odefey vælges enstemmigt som suppleanter.

 9. Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor.Simon Simonsen og Jørgen Warming genvælges.
 10. DiverseDet bør overvejes at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmet til 4 og antallet af suppleanter til 1 i både bestyrelse og klagenævn i lyset af lidt færre medlemmer. Hvis der bliver et lige antal medlemmer i bestyrelsen skal der tages stilling til håndtering af stemmelighed.Der blev opfordret til at booste foreningshjemmesiden ved at sørge for at linke til www.healingsmassage.com på ens egen hjemmeside.

  Og ligeledes gerne dele hjemmesiden på Facebook og lignende.

Referent: Jørgen Warming
Ordstyrer: Inga-Clara Lepke

 

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen har haft et spændende år. Tak til alle for en aktiv indsats.

Vi har arbejdet med hjemmeside fra Mette Bernt, Public Funk , som kender til healingmassager indefra den kan . Evt. følges op med annoncering på Facebook Hjemmesiden incl moms. Ca.100.000 kr. relateret Facebook annoncering på Google er sat på pause. Efter uddannelse ansøgning frist er 1 oktober i forhold til tidsfristen 1. marts 2017. Vi fik hver især en opgave at finde søgeord. Søgeord blev delt op med kravspecifikationer fordelt på  Fysisk, psykisk og personlig udvikling.

Personlig udvikling: Livskriser, ensomhed, meningsløshed, angst , depression , stress, relation , udfoldelse . Vi har modtaget 3 tilbud fra online Consult, Public funk og et fra Jørgen. Vi i bestyrelsen fik lang god snak- vi besluttet os til at gå videre med Public Funk vores hovedargument for gå videre med Public funk,var vægten på det kommunikative , som kan give siden et kvalitativt løft. Via en udenforstående professionel tekstforfatter, som samtidig har deltaget på 3 kurser på Kilden

Hjemmesiden er kommet godt i gang. Vores nye hjemmeside bjælken øverst fungere fint nem henvisning til 3 underpunkter og hjem igen FAQ er god en god ting kunne der ligge et link til video teksten er god , et sted i det fysisk afsnit ønsker vi blødte lidt op fra spændinger lasersigte fast: mindre postulerende som den øvrige tekst kan der ligge link til videoerne i tilhørende på hjemmesiden tanker og kommentar over vores nye hjemmesiden : Farverede på computer og på mobilen er forskellige- Der var lidt uenighed om de afdæmpede farver kontra de mere klare-men nuværende giver det mere ro -godt med billeder af begge køn og et samtale billede også ellers god opdeling af siden , med billeder og små tekster øverste – terapeutisk i midten og klienter, udtalelser nederst som kan inspirere.

Fysisk: allergi, immunforsvar, mave ,nakke , ryg, hovedsmerter / hjertebanken , søvnløshed , stress, spændinger.
Psykisk: Angst , depression , stress, Hukommelse ,koncentration besvær, udbrændt hed, nervøsitet, indlæringsbesvær.

Efteruddannelser. Bestyrelsen har brugt meget tid på henvendelser fra kursusudøvere og har i det forgangne år behandlet i alt 6 forespørgsler. I hvert tilfælde har vi skulle tage stilling til om det er relevante tilbud som kan godkendes som efteruddannelse, eller er personlig udvikling. 4 ansøgninger er blevet godkendt og tilbydes nu som efteruddannelsestilbud for foreningens medlemmer.  2 ansøgninger blev ikke fundet egnet til at indgå under foreningens værdier. For at opnå godkendelse skal kurser indeholde Healing, massage eller samtale og skal indgå som naturlig udvidelse af vores faglige viden.

Kærlig hilsen

Formand for Foreningen af Healingsterapeuter
Karin Midori Nielsen

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

   

Budget 2016

 

Regnskab 2016

Indtægter:
Indestående i bank inkl.
hensættelser i 2010 på 50.000 139195,34 139195,34
Kontingent 60000,00 52200,00
Klient forsikring 39000,00 33600,00
RAB kontingent 13000,00 11200,00
Retur forsikring 3322,24
Total: 251195,34 239517,58
Udgifter:
Google 30000,00 0,00
Porto 3000,00 1939,50
Bestyrelsesmøder 1000,00 0,00
Hjemmeside 90000,00 0,00
Generalforsamling 1000,00 630,10
Honorar bestyrelse 10000,00 10000,00
Sundhedsstyrelsen 6000,00 5979,00
Kørsel 3000,00 2191,00
Video 0,00 0,00
Div 3000,00 0,00
Forsikring 45000,00 40133,28
Annoncer 0,00 0,00
foreningscomputer 8351,89
Total: 192000,00 69224,77
Bank 59195,34 170292,81
Balance 170292,81
Regskabet er ført og afstemt af :
Bjarne Schou, Kasserer
Regnskabet er revideret og afstemt af :
Jørgen Warming, intern revisor

Simon Simonsen, intern revisor

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

Budget 2017
Indtægter:
Indestående i bank inkl.
hensættelser i 2010 på 50.000 170292,81
Kontingent 38700
Klient forsikring 28000
RAB kontingent 8000
Total: 244992,81
Udgifter:
Google 0
Porto 3000
Bestyrelsesmøder 1000
Hjemmeside 100000
Generalforsamling 1000
Honorar bestyrelse 10000
Sundhedsstyrelsen 6200
Kørsel 3000
Video 0
Div 1000
Forsikring 30000
Annoncer 0
 Forenings PC mm 9000
Total: 164200
Bank 80792,81
 
   

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]