Referat GF 29.03.2016

Referat af generalforsamling i Foreningen af Healingsterapeuter

29. marts kl. 19 på Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby

1)      Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Inga-Clara Lepke
Referent: Jørgen Warming

2)      Bestyrelsens beretning.

Rundsendte beretning fremlægges af foreningens formand, Karin Midori Nielsen
Beretningen vedlægges nedenfor.

Bestyrelsen minder om, at det er vigtigt, at søge i god tid, hvis man vil have et nyt kursus godkendt som efteruddannelse

Diskussion:

Der blev spurgt til hvordan der måles på værdien af annonceringen.
Trykte annoncer har foreningen spurgt om medlemmerne har oplevet respons på.
På google annoncer måles løbende hvad hvert besøg koster, hvor der især måles på, hvor mange der kommer ind på behandlerlisten.
Fremadrettet tænker bestyrelsen først og fremmest at forfine hjemmesiden og nedprioritere den betalte google annoncering til fordel for optimering af organisk (gratis) søgning på søgeord.
Det foreslås at de søgeord der fokuseres på offentliggøres, så medlemmerne også kan også kan fokusere på dem på deres egne hjemmesider.
Det foreslås at opfordre medlemmerne til at huske at linke til www.healingsmassage.com

Medlemmerne opfordres til at lægge historier ind på facebook gruppen ”Vi elsker Healingsterapi” som en fælles offentlig gruppe.

Beretningen godkendes

3)      Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.

Regnskabet godkendes.

4)      Klagenævnets beretning.

Intet at berette, bortset fra at klagenævnet har indsendt et forslag vedtægtsændring, forslag c nedenfor.

5)      Indkomne forslag.

a)  Forslag fra Merete Godsk:

Det bør af behandlerlisten på Foreningen af Healingsterapeuters hjemmeside fremgå, hvilke RAB-godkendte healingsmassør- & samtaleterapeuter, der har bestået det frivillige eksamensmodul, således at der skelnes mellem diplomuddannet (uden eksamen) og eksamensuddannet (med eksamen).

De personer, som har bestået eksamen har alt andet lige fået både Kildens og Sundhedsstyrelsens blå stempel netop ved at tage 1 modul mere end de øvrige, samt ved at bestå alle 4 eksamener.

Det bør være op til de klienter/kunder, der besøger Foreningen af Healingsterapeuters hjemmeside, allerede her at kunne at vælge om de vil behandles af en eksamineret RAB-godkendt terapeut eller ej.

Det eneste det kræver, er en bemærkning/forklaring på hjemmesiden, der fortæller om og tydeliggør Sundhedsstyrelsens eksamensregler, samt herudover forkortelsen “Exam.” (eller andet) ved de eksamineredes navn/RAB-godkendelse.

Det frivillige eksamensmodul er et modul, som alle behandlere kan melde sig til og tage som supplering til deres eksisterende/tidligere uddannelse.

 

Diskussion:

Det diskuteres hvorfor det at være eksamineret skal fremhæves frem for f.eks. en 10 års erfaring eller andre supplerende uddannelser. Vil man automatisk ringe til dem der er eksamineret frem for andre.
Og er det et relevant kriterie som vi vil inddrage.

2 stemmer for, 14 stemmer imod (inkl. to fuldmagter).
Forslaget er ikke vedtaget.

 

b)  Jørgen Warming foreslår nedenstående ændringer af vedtægterne:

For knap to år siden præciserede Sundhedsstyrelsen, at man ikke på en gang kan være Autoriseret Sundhedsperson og RAB godkendt.

Det blev her præciseret at man som autoriseret sundhedsperson arbejder under autorisationslovenes regler, selv om man arbejder som alternativ behandler. Det betyder bl.a. at klienter skal klage til Patientombuddet, hvis de ikke er tilfredse med behandlingen og at klienterne her er dækket af den offentlige patient forsikring.

På sidste generalforsamling var vi inde på, at det ville være naturligt, at give adgang til at medlemmer kan klage over bestyrelsens afgørelse til klagenævnet, hvis bestyrelsen afviser at godkende et kursus som efteruddannelse. Dette har indflydelse på vedtægternes §9.

Denne ændring skal også fremgå af den klagevejledning der står på foreningens hjemmeside:

https://www.healingsmassage.com/index.php?side=klagenavn-2

Det kan overvejes, om der er behov for at forklare om årsagen til og betydningen af denne forskel for klienterne.

På baggrund af ovenstående foreslås følgende vedtægtsændringer (ændring markeret med rødt):

§ 4 Regler for RAB/SA registrering

Stk. 1 Ordinære medlemmer af foreningen kan efter ansøgning til foreningens bestyrelse og indbetaling af det på generalforsamlingen vedtagne RAB registreringsgebyr opnå RAB registrering forudsat at det dokumenteres de har bestået Kildens eksamensmodul i både healingsmassage og samtaleterapi.

Ordinære medlemmer, der samtidig er autoriserede sundhedspersoner, kan i stedet søge optagelse som Sundhedsautoriseret behandler (SA) forudsat at det dokumenteres de har bestået Kildens eksamensmodul i både healingsmassage og samtaleterapi.

Stk. 2 Ved RAB registrering opnås retten til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) inden for fagområderne Healingsmassage og Samtaleterapi. Ved optagelse som Sundhedsautoriseret behandler opnås retten til at anvende titlen Sundhedsautoriseret behandler inden for fagområderne Healingsmassage og Samtaleterapi.

Stk. 3 Retten til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) gælder alene fagområderne Healingsmassage og Samtaleterapi. RAB titlen er beskyttet af gældende lovgivning. Uretmæssig brug af RAB titlen/SA titlen behandles som en overtrædelse af Regler for god klinisk praksis, § 6.

Stk. 4 Bestyrelsen behandler indkomne ansøgninger. Ansøgeren må først anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB)/Sundhedsautoriseret behandler (SA), når det er blevet offentliggjort på foreningens hjemmeside ( www.healingsmassage.com ), at ansøgningen er registreret. Afvisning af RAB registrering/optagelse som Sundhedsautoriseret behandler (SA) kan påklages til foreningens klagenævn.

Stk. 5 RAB registrerede medlemmer er pligtige til rettidig betaling af såvel det af generalforsamlingen bestemte RAB kontingent som normalt medlemskontingent og evt. andre gebyrer bestemt af generalforsamlingen. Sundhedsautoriserede medlemmer er pligtige til rettidig betaling af såvel normalt medlemskontingent som evt. andre gebyrer bestemt af generalforsamlingen. Manglende betaling medfører udmelding af foreningen og afregistrering, jf. § 3, stk. 6.

Stk. 6 Medlemmer, der ikke længere ønsker at opretholde RAB registrering/optagelse som Sundhedsautoriseret behandler kan fortsætte som ordinære medlemmer af foreningen.

Stk. 7 Bestyrelsen forestår afregistrering af et medlem, hvis medlemmet ønsker det, hvis medlemskabet er bragt til ophør ved udmeldelse eller eksklusion fra foreningen samt hvis foreningen opløses eller får frataget sin godkendelse til at RAB-registrere Healingsterapeuter. Afgørelser om afregistrering kan påklages til foreningens klagenævn, medmindre afregistrering er en følge af en afgørelse truffet i klagenævnet.

Stk. 8 Foreningen fører en opdateret liste over RAB registrerede medlemmer. Listen over registrerede medlemmer samt oplysning om klageadgangen til foreningens Klagenævn gøres offentligt tilgængelig på foreningens hjemmeside www.healingsmassage.com .

 

Forslag til ændring af vedtægternes §9

Stk. 9 Klagenævnet behandler

* Klienters klager over overtrædelser af Regler for god klinisk praksis. Klager fra Sundhedsautorisede behandleres klienter henvises til Patientombuddet.

* Ansøgeres, medlemmers og tidligere medlemmers klager over bestyrelsens afgørelser om optagelse, RAB registrering, godkendelse af efteruddannelseskurser, afregistrering, udmeldelse og eksklusion jf. § 3, stk. 7 og § 4, stk. 4 og 7 og de etiske reglers §7

* Klager over overtrædelser af Regler for god klinisk praksis indgivet af bestyrelsen eller andre medlemmer.

* Herudover kan Klagenævnet vælge at behandle klager over overtrædelse af Regler for god klinisk praksis indgivet af andre.

c) Forslag vedr. ændring af vedtægterne:
Arngod Solberg Webb og Susanne Svensson fra Klagenævnet vil gerne have ændret ordlyden i §9, stk 9 til

Klagenævnet behandler …. Ansøgeres, medlemmers og tidligere medlemmers klager over bestyrelsens afgørelser om optagelse, RAB registrering, efteruddannelseskurser, afregistrering, udmeldelse og eksklusion jf. § 3, stk. 7 og § 4, stk. 4 og 7 og de etiske reglers §7

eller

Klagenævnet behandler …. Ansøgeres, medlemmers og tidligere medlemmers klager over bestyrelsens afgørelser om optagelse, RAB registrering, ikke godkendte efteruddannelseskurser, afregistrering, udmeldelse og eksklusion jf. § 3, stk. 7 og § 4, stk. 4 og 7 og de etiske reglers §7


Behandling:

Forslag b og c blev behandlet samlet.
Forslag b blev vedtaget men ændret efter det første forslag i forslag c.
Her ud over ændres § overskriften i paragraf 4 til § 4 Regler for RAB/SA registrering

Vedtages enstemmigt

6)      Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.

Budget:
Det foreslås at flytte 50.000 kr fra annoncer og 30.000 fra Google til ny hjemmeside. Hjemmesiden skal prioriteres.

Alle kontingenter fastholdes på samme niveau som sidste år.

7)      Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Karin Midori og David Carlsen genvælges for 2 år.
Ole Flyvbjerg og Karin Blyt vælges som suppleanter for 1 år

8)      Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet.

Arngod Solberg Webb og Susanne Svensson genvælges

Carina Odefey og Marie Louise Højstrøm vælges som suppleanter

9)      Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor.

Simon Simonsen & Jørgen Warming genvælges

10)   Eventuelt.

Intet at behandle
Referatet godkendes.

 

***********

Bestyrelsens beretning

Annoncering, Efteruddannelse og Hjemmeside, har været faste punkter.
Plus henvendelser fra medlemmer.

Og sideløbende hermed har Jørgen, som administrator, arbejdet med afklaring af vedtægterne i forhold til RAB og SA registrering. Og med besvarelse af et brev fra Sundhedsstyrelsen om fortsatte krav til opretholdelse af RAB registrering.

Brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed
I brevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der nu står for RAB godkendelse af foreningen, blev vi varslet om et check af, at vi som godkendt forening opfylder RAB bekendtgørelsens krav om at offentliggørelse af:
•                          En liste over RAB registrerede medlemmer
•                          Proceduren for at blive RAB registreret
•                          Regelsæt for god klinisk praksis
•                          Uddannelses- og eksamenskrav og efteruddannelseskrav
•                          Klageadgang til foreningens klageorgan
Samtidig minder de om at vi skal huske at sende vedtægtsændringer og generalforsamlingsreferater til dem.
Vi har besvaret deres henvendelse og for god ordens skyld vedlagt alle vore gamle generalforsamlingsreferater.
Os samtidig orienteret dem om de vedtægtsændringer vi behandler på denne generalforsamling.

Annoncering:
Vi har i løbet af året brugt 80.000 kr.  på Google.  Vi har fået hjælp fra Online-Results til, at finde de bedste søgeord, få den bedste placering i den almindelige Google søgning og til at få mest muligt ud af de betalte annoncer på Google. Fremover regner vi med alene at bruge Online Results til at optimere vores placering i de almindelige Google søgninger og i stedet betale David for administration af de betalte Google annoncer.

Annoncering i øvrigt:
Vi har haft flotte annoncer i Rask, hvor temaet var Stress og en helside annonce ii et tillæg til Politiken, Helse og Helbred, et tillæg der sigtede på, at bygge bro mellem medicinsk og komplementær behandling.

Vi har undersøgt andre muligheder, f.eks Ud og Se/dsb og Helse.  Evt. til fremtidig brug.

Godkendelse af efteruddannelseskurser:
Som vi har brugt en del tid på.  Hvornår er kurset fagligt relevant og hvornår er det mest personlig udvikling? Afvist 2 kurser og godkendt 2.

Vi minder om, at det er vigtigt, at I søger bestyrelsen om godkendelse i god tid, hvis I vil have godkendt et kursus, som ikke allerede er på listen over godkende kurser.

Ny hjemmeside :

Vi ønsker os en helt ny hjemmeside, med ny tekst og et nyt design der også egner sig til læsning på mobil. Vi ser hjemmesiden som det vigtigste led i annonceringen.

Vigtigt den fanger, skærper interessen og indbyder til at prøve en behandling.
Vi besluttede i første omgang at betale en, for at ændre teksten og justeret lidt på udseende på velkomstsiden.
Men hun måtte desværre stoppe før arbejdet blev afsluttet.

Nu har vi kontakt til et kommunikationsfirma og en tekstforfatter, som har givet tilbud på en helt ny hjemmeside. Tekstforfatteren har tidligere skrevet om healingsmassage og virker som et godt bud. Men det vil ikke være helt billigt. Så en ny hjemmeside vil få indflydelse på, hvor mange penge vi i øvrigt kan afsætte til annoncering.

På bestyrelsens vegne

 

Karin Midori Nielsen
Formand