Indkaldelse til Generalforsamling

Ny Indkaldelse til generalforsamling i
Foreningen af Healingsterapeuter

Mandag den 31. august kl. 19
på Kilden, Bomuldsgade 4, 1. tv., 2500 Valby

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.
1a) Godkendelse af udskudt dato for afholdelse.

2) Bestyrelsens beretning (se nedenfor)

3) Kassererens beretning og godkendelse af regnskab. (se nedenfor)

4) Klagenævnets beretning.

5) Indkomne forslag.

Har du et forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, så skal foreslaget sendes til post@healingsmassage.com senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag fra Jørgen Warming:
§7 i foreningens Etiske Regler foreslås ændret
Fra: Terapeuten skal løbende vedligeholde og opdatere sin faglige viden ved som min. at følge 50 timers efteruddannelse regnet over en treårig periode. Efteruddannelsen skal være fagligt relevant og godkendt af bestyrelsen. Nyuddannede fritages for kravet om efteruddannelse de første 2 år efter gennemført uddannelse.
Til: RAB godkendte terapeuter skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden ved som min. at følge 50 timers efteruddannelse regnet over en treårig periode. Efteruddannelsen skal være fagligt relevant og godkendt af bestyrelsen. Nyuddannede fritages for kravet om efteruddannelse de første 2 år efter gennemført uddannelse.
Dengang §7 blev vedtaget kunne Autoriserede sundhedspersoner (sygeplejersker mm) ikke blive RAB-godkendte så de stod i stedet opført som SA-godkendte. Men det blev vedtaget, at de skulle opfylde de samme betingelser som de RAB godkendte bl.a. i forhold til efteruddannelse.
Nu er reglerne ændrede så også dem der er autoriserede sundhedspersoner kan blive RAB godkendte.
Det betyder, at det står os helt frit om vi fortsat vil kræve efteruddannelse af ALLE medlemmer i foreningen eller fremover kun vil kræve det af de RAB godkendte terapeuter.
Hvis vi åbner for det, så vil det være muligt at forblive medlem af foreningen selv om man ikke følger 50 timers efteruddannelse hvert tredje år. Så man vil kunne stå på foreningens behandlerliste (uden RAB betegnelsen) og man vil fortsat kunne være dækket af foreningens forsikring.
Det kunne give en mulighed for at forblive en del af foreningens fællesskab også selv om man kun giver få behandlinger.

Forslag fra Mona Kyed:
Da jeg tilbyder hele kildens uddannelse, og underviaer nøje ud fra kildens matriale, ønsker jeg at mine kursister kan blive optaget i foreningen Dette vil jeg gerne stille som forslag.
https://www.finddigikkeismertekurser.dk/eksam-terapeut-healingsmassor/
Eleverne skal vælge 2 af disse specialer som hver er på 2×50 timer + 40 timer gruppearbejde:

  1. Drømmetydning/ spektralhealing
  2. Intuition
  3. EFT og samtaleterapi
  4. Meridian massage

Godkendelse af dispensation
Bestyrelsen har givet dispensation, således at de der havde efteruddannelsesdeadline på et tidspunkt mellem 9. marts og 31. december, har fået udsat deadline til 31. december. Dispensationen påvirker ikke efterfølgende deadlines hos dem der har fået dispensation.
Bestyrelsen skal for god ordens skyld bede om generalforsamlingens accept af dette.

6) Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.

7) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Til bestyrelsen skal der vælges 1 medlem for 1 år og højest 2 medlemmer for to år. Karin Midori Nielsen og Noèmi Lilla Sallai er på valg. Begge modtager genvalg. Bjarne Schou ønsker at udtræde af bestyrelsen. Hvis der bliver en ledig plads i bestyrelsen stiller Jørgen Warming gerne op.
Der skal vælges 2 suppleanter, valgt for 1 år:

8) Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet.
Der skal vælges 2 medlemmer for to år til klagenævnet.
Argod Solberg Webb modtager genvalg. Helle Adler Thorsted ønsker ikke genvalg.
Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.

9) Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor.
Der skal vælges to interne revisorer.

10) Eventuelt.

Godkendelse af referat.

______________________________________________________

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen har haft et begivenhedsrigt år. Hjertelig tak til alle for en aktiv indsat med gode debatter. En særlig tak til foreningens medlemmer og andre med tilknytning til Healingsterapeuterne for jeres engagement.
Foreningen tæller ved denne generalforsamling 91 medlemmer. Der er balance i vores økonomi. Vi er fortsat via kontingentet dækket ind forsikringsmæssigt. Det giver tryghed for vores medlemmer.
Efteruddannelser. Vi har i årets løb behandlet. flere ansøgninger om efteruddannelse og tilføjet ”Depression – behandling og håndtering”, ”Drømme & energifelts terapeut”, ”Advanced Lomi Lomi spring intensiv” og ”Engle healing og kontakt” til listen over godkendt efteruddannelse. Vi har desværre også måtte takke nej til et par stykker.
Bestyrelsen har gennem året lagt et stort arbejde i at synliggøre foreningens aktiviteter og virke. Igen har facebook været et godt redskab og der er flittigt blevet delt viden om os på facebook.com/Healingsterapeuter ligeledes er vi blevet eksponeret på andre Facebook grupper. Dette arbejde vil være noget som vi fortsat have fokus på også det kommende år. Bestyrelsen har individuelt undersøgt mulighederne for at sprede budskaber som private personer. Vi ser også muligheder i brugen af Google men her skal annoncepriser tjekkes en ekstra gang før vi gør yderligere. Vi er generelt meget tilfredse med den nuværende måde at synliggøre os på.
I sensommeren indsatte vi en annonce i bladet Helse. Bladet når bredt ud og temaet i dette nummer angst og depression falder godt i tråd. Det blev også til en annonce i Liv og Sjæl i november.
Vi har modtaget et forslag, til ny markedsførings strategi, fra et medlem.
Som vil undersøge folks kendskab til Healingsmassage, RAB. Bestyrelsen har valgt at se bort fra forslaget i det det lægger op til en spørgeundersøgelse bla. Via tlf. som vi ikke vurderer formålstjenligt.
Vi indkaldte til et ekstra bestyrelsesmøde i oktober for at drøfte en invitation til dialogmøde, i RAB, godkendte foreninger. Der blev lagt op til at vi i samlet forening kunne føre ordet for RAB. Vi har sendt en svarskrivelse til de foreninger der er godkendte. Vi ser mulighederne for en fælles indsats, men grundet vores størrelse føler vi ikke vi kan deltage aktivt lige nu. Men vi følger sagen bla. Via referater.
Som tidligere er vi forpligtiget til, at indsende oplysninger en gang om året i forbindelse med at vi udsteder kontingent. Dette for at sikre at medlemmerne opretholder sin faglige viden. Styrelsen har til i år strammet op og forlanger dokumentation herfor. De berørte medlemmer som lige nu står uden relevant efteruddannelse er alle underrettet.
Jeg ønsker alle en spirende forår i lys og kærlighed
Kærlig hilsen
På bestyrelsens vegne.
Karin Midori Nielsen
Formand for Foreningen af Healingsterapeuter

_______________________________________________________________

Foreningen af Healingsterapeuter
Regnskab og budget
Budget 2019Regnskab 2019Budget 2020
(forslag)
Bank indestående, primo97.478,8897.478,88108.205,90
Indtægter
Kontingent79.400,0086.000,0080.000,00
Tryg forsikring (bonus)3.000,002.381,142.500,00
82.400,0088.381,1482.500,00
Udgifter
Gebyr300300300
Hjemmeside0970,391.000,00
Generalforsamling1.500,00768,561.000,00
Honorar, bestyrelse12.000,0012.000,0012.000,00
Sundhedsstyrelsen6.300,006.357,006.500,00
Kørsel1.000,008982.000,00
Annoncering30.000,0014.820,0025.000,00
Forsikring32.000,0033.977,4835.000,00
Computer7.000,005.619,697.000,00
Gaver01.943,00500
90.100,0077.654,1290.300,00
Bankindestående, ultimo89.778,88108.205,90100.405,90
Regnskab er udarbejdet af
Bjarne Schou
Revideret af
Jørgen Warming & Simon Simonsen